ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP: NV ELPO-CUISINEX G.H.G. 
Artikel 1: algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op www.elpo.be , uitgebaat door de NV ELPO CUISINEX (hierna ELPO), met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Bedrijfsstraat 18 bus 2 en met KBO-nummer 0431.238.739. Het plaatsen van een bestelling bij ELPO heeft als gevolg dat de Klant erkent kennis te hebben genomen en betekent noodzakelijkerwijze de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ELPO aanvaard zijn. 
Artikel 2: aanbod en prijzen 
2.1 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of worden ingetrokken door ELPO. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld. ELPO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. ELPO kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële vergissingen of drukfouten.
2.2 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Alle taksen, heffingen van welke aard en de B.T.W. zijn ten laste van de Klant. De verzendingskosten zijn gratis vanaf een bestelling t.b.v. 1.000,00 EUR excl. BTW. Voor een bestelling onder de 1.000,00 EUR excl. BTW zal een verzendingskost van 60 EUR worden aangerekend. 
Artikel 3: bestelling, betaalwijze en betaling
3.1 Wanneer de Klant een bestelling wenst te plaatsen dan voegt hij de gekozen producten toe aan zijn winkelwagen. Vervolgens dient de Klant zich te identificeren door het ingeven van zijn naam, adresgegevens, e-mailgegevens en KBO-nummer. De Klant aanvaardt dat het invoeren van deze gegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit een instemming blijkt met deze verkoopsvoorwaarden. ELPO is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant in het verleden betrokken was.  
3.2 De Klant heeft hierna de keuze tussen volgende betaalwijzen:
 -via kredietkaart of via bankkaart
 -via overschrijving op rekeningnummer BE 26 2350 2265 1229
Vanaf het moment dat de Klant de betaalwijze heeft geselecteerd, wordt de bestelling geregistreerd en is de verkoop definitief gesloten. De Klant ontvangt vervolgens een e-mail met bijhorende factuur. 
3.3 De betaling dient de levering vooraf te gaan en zal onmiddellijk na het selecteren van de betaalwijze via kredietkaart of via bankkaart gebeuren. Indien de Klant per overschrijving wenst te betalen, dan worden de producten door ELPO pas verzonden na ontvangst van het gestorte bedrag. 
3.4. Bij gebreke aan een tijdige betaling, zullen verwijlintresten à rato van 12% per jaar en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 125,00 EURO. Deze intresten en de schadevergoeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling. 
3.5 Betalingen worden toegerekend als volgt: eerst op deurwaarders- & gerechtskosten, vervolgens op de kosten & erelonen van de advocaten en de eventuele technische raadgevers, daarna op de op het ogenblik van de betaling vervallen zijnde forfaitaire schadevergoedingen, vervolgens op de op het ogenblik van betaling vervallen zijnde intresten en tenslotte op de hoofdsommen, de oudste eerst. 
3.6 ELPO behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot levering van de goederen en/of diensten zolang niet alle voorafgaande & reeds vervallen facturen volledig zijn betaald, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.
3.7 ELPO behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden in geval van samenloop, faillissement alsook in geval van beroep op de Wet Continuïteit onderneming, staat van vereffening en kennelijk onvermogen. 
3.8 In een wederkerige handelsrelatie, is ELPO gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van de Klant te compenseren met schulden aan de Klant, zelfs na samenloop.
Artikel 4: levering
4.1 Levering is voorlopig enkel mogelijk in België en Nederland. Producten die voorradig zijn, zullen vermoedelijk binnen de 4 dagen kunnen geleverd worden na datum bestelling. Voor producten die niet voorradig zijn, zal er een mogelijk geschatte leveringstermijn worden meegedeeld. Indien de naleving van de leveringstermijn door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden verhinderd wordt dan wordt de leveringstermijn overeenkomstig deze termijn verlengd, dit enkel voor het geval de levering niet onmogelijk zou zijn geworden. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Klant niet het recht om een levering te weigeren of om een schadevergoeding te vorderen. De Klant verbindt zich ertoe om alle nodige en nuttige informatie voor de uitvoering van haar opdracht tijdig ter beschikking te stellen aan ELPO. De goederen worden verzonden naar het door de Klant opgegeven adres.
4.2 Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, hebben de leveringstermijnen een indicatief karakter en verbinden ELPO niet. De Klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de levering binnen een redelijke termijn plaatsvindt. De Klant verbindt zich ertoe om alle nodige en nuttige informatie voor de uitvoering van haar opdracht tijdig ter beschikking te stellen aan ELPO. De goederen worden verzonden naar het door de Klant opgegeven adres.
4.2. Alle verkochte en alle geleverde goederen aan de Klant blijven eigendom van ELPO, totdat de verschuldigde facturen voor alle door ELPO geleverde goederen en/of diensten integraal betaald zijn door de Klant.
4.3. Indien een bestelling niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de Klant, behoudt ELPO zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen.
Artikel 5: garantie – zichtbare gebreken – verborgen gebreken 
5.1 Indien er een waarborg of garantie wordt verleend op geleverde producten, wordt deze uitdrukkelijk op de factuur vermeld. Bij gebreke aan dergelijke uitdrukkelijke vermelding is er geen waarborg of garantie verleend. ELPO biedt geen garantie voor de niet-gekende verborgen gebreken. 
5.2 De garantie die ELPO verstrekt is steeds beperkt tot de garantie die wordt verstrekt door de leveranciers van ELPO.
 5.3. De Klant dient de verkochte goederen bij de levering te controleren op zichtbare gebreken, evenals op mogelijke schade veroorzaakt door ELPO, om in acht genomen te worden. Eventuele klachten in dit verband worden niet aanvaard indien ze niet op de afleveringsbon worden vermeld en alleszins voor enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt, zulks op straffe van verval van alle aanspraken. 
Artikel 6: risico en aansprakelijkheid
6.1 ELPO is niet aansprakelijk voor de risico’s die buiten de door ELPO afgesloten verzekeringspolissen vallen, en dit zowel voor materiële schade, gevolgschade, bedrijfsschade, zuiver onstoffelijke schade, en onstoffelijke schade rechtstreeks of onrechtstreeks, ongeacht de oorzaak of de aard van de schade. Elke aansprakelijkheid voor ELPO uit hoofde van voormelde schade is uitgesloten. De Klant doet bovendien uitdrukkelijk afstand van verhaal t.a.v. ELPO voor het gedeelte van alle schadebedragen die welke door ELPO afgesloten verzekeringspolissen overschrijden. De Klant verklaart ingelicht te zijn van de inhoud van de door ELPO afgesloten verzekeringspolissen. Op eerste verzoek wordt hem hiervan kopie overhandigd.
6.2. De Klant vrijwaart ELPO voor elke mogelijke vordering van derden ingesteld tegen ELPO ingevolge schade geleden door derden, ongeacht de aard of de oorzaak van de schade, zelfs indien deze schade is ontstaan ingevolge een zware fout van ELPO. Elke aansprakelijkheid van ELPO is uitgesloten wanneer de schade wordt veroorzaakt door de schuld of de tussenkomst van de Klant of enige derde. 
6.3. Zo de Klant op enige wijze recht heeft op enige schadeloosstelling uit hoofde van een gebrek in levering van goederen, dan is die schadevergoeding steeds beperkt tot het bedrag dat ELPO voor die leveringen zou factureren of gefactureerd heeft. Geen andere (gevolg)schade (o.a. verwondingen, schade aan eigendommen, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden of verlies van inkomsten) van de Klant of van een derde komt in aanmerking voor een vergoeding. De Klant heeft hoe dan ook geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade.
Artikel 7: Overmacht
Ingeval van o.a. overmacht, staking, lock-out, faillissement, overheidsingrijpen,  transportbelemmeringen en dergelijke, waardoor ELPO of een van haar leveranciers niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt ELPO zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in te korten, zonder dat hiervoor door de Klant enige schadevergoeding vanwege ELPO kan gevorderd worden.
 In het geval Elpo de overeenkomst beëindigt of in het geval de uitvoering wordt opgeschort of wordt ingekort, zal de terugbetaling van de transactie door Elpo wordt uitgevoerd via hetzelfde betaalmiddel op dezelfde bankkaart/rekeningnummer waarmee de initiële betaling werd uitgevoerd door de Klant.  
Artikel 8: uitdrukkelijk ontbindend beding – ontbindende voorwaarde - opzegging
8.1 Bij niet-tijdige betaling behoudt ELPO zich het recht voor om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of te ontbinden voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte, onverminderd hetgeen onder art. 3 uiteengezet werd.
8.2 ELPO behoudt zich het recht voor om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden in geval er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de Klant in gevaar gebracht is (zoals bijvoorbeeld i.g.v. van faillissement, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij ELPO of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de Klant).
8.3 Ingeval de Klant zijn verbintenissen niet nakomt of indien hij de goederen niet in ontvangst wenst te nemen, heeft ELPO het recht, na aangetekende ingebrekestelling, om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen verhoogd met de vergoedingen zoals voorzien in artikel 3 ofwel de overeenkomst te ontbinden lastens de Klant. 
8.4 In de gevallen van dit artikel is de Klant een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500,00 EUR, onverminderd het recht van ELPO om een hogere schade te bewijzen en te vorderen. 
Artikel 9: Diverse bepalingen
9.1 De Klant dient ELPO onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo niet, zal alle briefwisseling geacht worden te zijn ontvangen zo zij gericht werd aan het door de Klant opgegeven adres.
9.2 Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming kan de Klant zijn rechten en verbintenissen jegens ELPO niet overdragen aan derden.
9.3 Alle documenten, folders, tekeningen, offertes etc. die door ELPO aan de Klant worden verstrekt, blijven eigendom van ELPO. De Klant is niet gerechtigd om deze aan te wenden voor een andere doel dan waarvoor ELPO deze ter beschikking heeft gesteld. Deze documenten mogen niet door de Klant aan derden worden overgemaakt en dienen op eerst verzoek terug aan ELPO te worden bezorgd. In geval van ongeoorloofd gebruik is de Klant gehouden om hiervoor aan ELPO alle geleden schade te vergoeden. 
9.4 Alle onderdelen van de website van ELPO, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van ELPO en auteursrechtelijk beschermd.
9.5 Indien bepaalde bepalingen van deze overeenkomst nietig zouden verklaard worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en geldig tussen partijen. Partijen verbinden er zich toe om voor de nietige bepaling(en) een alternatief op te stellen dat beantwoordt aan de geest van de nietige bepaling(en).
Artikel 10: cookies
De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informatiebestand dat door de webbrowser wordt bijgehouden. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. De Klant kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van zijn webbrowser, doch hierdoor is het mogelijk dat de website niet meer correct functioneert.
Artikel 11: toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken – plaats van uitvoering
11.1 Voor alle geschillen waarbij ELPO betrokken is, zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van ELPO bevoegd. Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe.
11.2 Alle verbintenissen m.b.t. de huidige overeenkomst, zowel de levering als de betaling worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van ELPO.
Laden
Laden